Quy Định Sử Dụng

Quy Định Sử Dụng

Tạp chí đầu tư bất động sản PhoThuongMai xin cám ơn các bạn đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ trên PhoThuongMai.

Trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ PhoThuongMai xin mời bạn hãy đọc cẩn thận “Điều khoản thoả thuận” này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website PhoThuongMai sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào “Điều khoản thoả thuận”.

“Điều khoản thoả thuận” này được ký kết bởi Tạp chí PhoThuongMai với bất kỳ một cá nhân hoặc tổ chức, những người truy cập hoặc sử dụng hệ thống website Phothuongmai.info (được gọi chung là “bạn”).

Phothuongmai.info là tạp chí đầu tư bất động sản trên mạng Internet, được thiết kế cho phép thông tin về hoặc liên quan đến lĩnh vực bất động sản, bao gồm cả việc những người sử dụng đăng thông tin mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng đó. Phothuongmai.info chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được, gồm thông tin trên Tạp chí PhoThuongMai mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng thông tin mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản, tải lên các tập tin đa phương tiện.

Đạo đức người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng Tạp chí PhoThuongMai với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với việc bạn sử dụng Tạp chí PhoThuongMai. Truy cập tới website Phothuongmai.info, bạn đồng ý sẽ không:

– Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác.

– Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, quốc gia hay luật quốc tế nào.

– Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.

– Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác.

– Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn.

– Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.

– Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

Các quyền sở hữu trí tuệ

– Bạn thừa nhận Nội dung trên Tạp chí PhoThuongMai nói chung do Phothuongmai.info, các phóng viên, cộng tác viên về nội dung (“Cộng tác viên”), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Bạn thừa nhận website Phothuongmai.info cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

– Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể: (i) tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ. Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “website Phothuongmai.info ” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, Tạp chí PhoThuongMai, các cộng tác viên, hoặc những người sử dụng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp

Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua website Phothuongmai.info phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên Tạp chí PhoThuongMai mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”.

Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho Tạp chí PhoThuongMai quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép Tạp chí PhoThuongMai cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép Tạp chí PhoThuongMai dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

Các vùng tương tác

Bạn thừa nhận, Tạp chí PhoThuongMai có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới Tạp chí PhoThuongMai và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng, Tạp chí PhoThuongMai không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tập tin được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, Tạp chí PhoThuongMai có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác.

Tuy nhiên, website Phothuongmai.info, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi “Điều khoản thoả thuận” này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập. Bạn công nhận rằng, website Phothuongmai.info không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước.

Tạp chí PhoThuongMai không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng Tạp chí PhoThuongMai có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của Chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, Tạp chí PhoThuongMai có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. Tạp chí PhoThuongMai giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng (i) vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của Tạp chí PhoThuongMai vẫn còn hiệu lực vào lúc đó, (ii) bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của Tạp chí PhoThuongMai hoặc các nhóm thứ ba khác, (iii) vi phạm luật hiện hành hoặc (iv) những điều không hay khác.

Chấm dứt

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của Tạp chí PhoThuongMai trong điều hành trang web, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website Phothuongmai.info  Tạp chí PhoThuongMai có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website Phothuongmai.info mà không thông báo với các hành động khi Tạp chí PhoThuongMai tin là vi phạm “Điều khoản thỏa thuận” này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà Tạp chí PhoThuongMai đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến Tạp chí PhoThuongMai và những người sử dụng khác.

Tạp chí PhoThuongMai với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt “Điều khoản thỏa thuận” này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website Phothuongmai.info nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ Tạp chí PhoThuongMai, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

Các liên kết

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên Tạp chí PhoThuongMai, Phothuongmai.info  công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ Tạp chí PhoThuongMai. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của Tạp chí PhoThuongMai hoặc được kiểm soát bởi Ban biên tập. Tạp chí PhoThuongMai không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ Tạp chí PhoThuongMai mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

Website Phothuongmai.info công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website Phothuongmai.info.

Bồi thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho website Phothuongmai.info, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản thỏa thuận” này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới Tạp chí PhoThuongMai hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ website Phothuongmai.info , hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Tạp chí PhoThuongMai.

Các vấn đề khác

“Điều khoản thoả thuận” này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Tạp chí PhoThuongMai và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Tạp chí PhoThuongMai có thể xét lại “Điều khoản thoả thuận” này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website Phothuongmai.info. Bạn đồng ý xem xét lại “Điều khoản thoả thuận” này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website Phothuongmai.info. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng Tạp chí PhoThuongMai sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Việc website Phothuongmai.info không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của “Điều khoản thoả thuận” này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.

Ban quản trị PhoThuongMai.Info

Logo
Login/Register access is temporary disabled
So sánh các mặt hàng
  • Tổng cộng (0)
So sánh
0

Đăng Ký

PHÒNG KINH DOANH PHỐ THƯƠNG MẠI GROUP

Địa chỉ: 1648 Võ Văn Kiệt, P16, Q.8, TP.HCM
Nhà Mẫu: 1648 Võ Văn Kiệt, P16, Q.8, TP.HCM
Website: www.phothuongmai.info

Websitewww.shop.phothuongmai.info

PHÒNG KINH DOANH PHỐ THƯƠNG MẠI GROUP

Quý khách vui lòng đăng ký thông tin theo biểu mẫu dưới đây để được tư vấn thêm và nhận chính sách bán hàng mới nhất của dự án bạn quan tâm:

Hỏi chúng tôi ngay, nhấn vào nút chát bên cạnh!